Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015REGULAMIN KONKURSU NA LOGO Gimnazjum im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce

2014-01-03 13:22:54, komentarzy: 0

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO

Gimnazjum im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce

 

 

 1. Organizator konkursu
  1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo jest Dyrektor Zespołu Szkół                w Starej Niedziałce oraz Rada Rodziców

 

 1. Cel i przedmiot konkursu
  1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo)                    dla Gimnazjum im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce.
  2. Logo wykorzystywane będzie przez Gimnazjum do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.
  3. Konkurs trwa od 18.12.2013 r. do 20.01.2014 r.
 2. Warunki uczestnictwa w konkursie
  1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie Gimnajzum im. Rodziny Sażyńskich.
  2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.
  3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi
   w regulaminie.
  4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
  5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Zespołu Szkół w Starej Niedziałce.
  6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

 

 1. Forma prezentacji pracy konkursowej
  1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.
  2. Prace należy wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych
  3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
  4. Na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 15 cmx 15 cm, projekty wykonane techniką komputerową formacie JPG, JPG. Rozmiar nie powinien przekraczać 1600x1400 pikseli
  5. W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
  6. Każdy projekt powinien być przedstawiony w wersji kolorowej i czarno-białej.
  7. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;

·           być czytelne i łatwe do zapamiętania,

·           być łatwo identyfikowane z naszą szkołą

·           wzbudzać pozytywne emocje,

·           składać się :

o   tylko z logotypu (stylizacji literowej)

o   tylko z elementu graficznego będącego symbolem

o   lub też zawierać połączenie obu tych elementów.

 1. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym. Logo powinno odnosić się do patrona Gimnazjum.

2.      Projekty prac konkursowych należy dostarczyć na nośniku elektronicznym, tj. na płycie CD, w w kopercie opatrzonej hasłem („Konkurs na logo szkoły”), w której uczestnik podaje:

·         imię i nazwisko,

·         klasę,

·         płytę z nagraną pracą jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową
w oryginalnym formacie oraz skompresowany do formatu JPG wraz z nazwą programu, w którym projekt został wykonany.

 

 1. Miejsce i termin składania prac konkursowych
 1. Prace należy składać do dnia 18.01.2014 r. do p. Urszuli Mastalerz
 2. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 4. Organizator nie zwraca prac.

 

 1. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 • zgodność projektu z danymi naszej szkoły,
 • oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
 • czytelność i funkcjonalność projektu,
 • odniesienie do patrona szkoły
 • estetyka wykonania projektu.

 

 1. Ocena prac konkursowych
 1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:
  • Przewodnicząca Su
  • Przewodniczący RR
  • Rada Pedagogiczna Gimnazjum

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu
 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
 2. Dla zwycięzców przewidziane są cenne nagrody ufundowane przez Radę Rodziców
 3. Planowana data ogłoszenia wyników 14.02.2014 r.
 4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.
 5. Wyłonione drogą niniejszego konkursu logo staje się własnością Organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać i wprowadzać zmiany oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.
 6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska
  i informacji o zwycięscy konkursu oraz umieszczanie ich w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora oraz w mediach i Internecie.

 

IX  Postanowienia końcowe

1.      Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

 

 

X  Załącznik

1.      Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na projekt graficzny logo

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu na projekt graficzny logo Gimnazjum im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce całości autorskich praw majątkowych do projektu graficznego logo i hasła promocyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904, z późniejszymi zmianami) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami).

 

                                                                                               …………………………………………………………….
                                                                                                        /podpis uczestnika konkursu/

 

                                                                                             

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu na projekt graficzny logo Gimnazjum im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce całości autorskich praw majątkowych do projektu graficznego logo i hasła promocyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904, z późniejszymi zmianami) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami).

 

                                                                                               …………………………………………………………….
                                                                                                        /podpis uczestnika konkursu/

 

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu na projekt graficzny logo Gimnazjum im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce całości autorskich praw majątkowych do projektu graficznego logo i hasła promocyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904, z późniejszymi zmianami) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami).

 

                                                                                               …………………………………………………………….
                                                                                                        /podpis uczestnika konkursu/

 

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz


SZKOŁA PODSTAWOWA

im. MARII KOWNACKIEJ


GIMNAZJUM

im. RODZINY SAŻYŃSKICHPLAN PRACY SU

PODRĘCZNIKI ORAZ PROGRAMY - ROK SZKOLNY 2013/2014Partner 
Dnia Europejskiego

Więcej na http://blog.orange.pl/technologiczny/entry/witamy-wiosne-w-orange-konkurs/BAL CHOINKOWY 8 luty 2014
REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO Gimnazjum im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce

I TURNIEJ WARCABY - REGULAMIN DO POBRANIA:

Kreator strony - przetestuj